Konkursy
  • Register

Dobiega końca luty, a to znaczy, że zbliżają się deadline’y zgłoszeń w kilku polskich programach stypendialnych. Mogą one zainteresować nie tylko naukowców, ale również managerów, działaczy kultury i NGO, dziennikarzy itd.

Przypominamy naszym Czytelnikom o tych ofertach.

1. Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian zapraszają do otwartego konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2021–2022.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów. Stypendyści zobowiązani są do udziału w inauguracji Programu, kursie przygotowawczo-informacyjnym (8–10 dni, 2 połowa września 2021 r.) oraz 3–4 zjazdach warsztatowo-integracyjnych. Powinni także przygotować pracę semestralną na koniec każdego semestru i pracę dyplomową, uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego oraz wziąć udział w uroczystości zakończenia stypendium (koniec czerwca 2022 r. w Warszawie).

Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska: urzędnicy państwowi i samorządowi; prawnicy; przedsiębiorcy; kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia; liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej; nauczyciele akademiccy; dziennikarze.

Wysokość stypendium – 18 000 złotych (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 1 marca 2021 r.

Szczegóły tu:

TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA 2021–2022

Kirkland 2021 00

2. Program Stypendialny «Kirkland Research»

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły także otwarty konkurs na stypendia Kirkland Research w 2021 r. Naukowcom z odpowiednim dorobkiem w dziedzinie przez nich reprezentowanej (ekonomia i zarządzanie; zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia; administracja publiczna; prawo; nauki społeczne; nauki polityczne i stosunki międzynarodowe; ochrona środowiska i klimatu; zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa; zarządzanie kryzysowe; polityka rozwojowa i pomoc humanitarna) proponowane są staże badawcze, które będą trwały od połowy września 2021 r. do końca stycznia 2022 r.

Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego.

Wysokość stypendium – 2000 złotych miesięcznie.

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 1 marca 2021 r.

Szczegóły tu:

KONKURS NA STYPENDIA KIRKLAND RESEARCH W 2021 ROKU

Kirkland research logo basic 1

3. Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Zgłosić się do konkursu mogą młodzi naukowcy, którzy obronili pracę licencjacką, dyplomową lub magisterską na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.

Wysokość stypendium – 1500 złotych miesięcznie.

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 1 marca 2021 r.

Szczegóły tu:

TRWA NABÓR DO XIX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Mlodych Naukowcow 2021

4. Dwuletnie magisterskie «Studia Wschodnie» na Uniwersytecie Warszawskim

W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci, którzy ukończyli pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty, preferowane studia humanistyczne), posiadający ogólną znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 r., znający język polski na poziomie B2 oraz język angielski i rosyjski na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Studia będą trwały od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wysokość stypendium – 1500 złotych miesięcznie.

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 20 marca 2021 r.

Szczegóły tu:

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Stypendia Wschodnie 2021 00

MW