Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

O stypendium NAWA na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

– posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość);

– nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

– planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/21;

– w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2018 r.;

– nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści olimpiad studenckich) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);

– nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

O stypendium NAWA na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

– posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polską narodowość);

– nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

– planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2020/21 (nie dotyczy osób, które kontynuują studia II stopnia);

– w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim roku studiów I stopnia lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2018 r.;

– nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób polskiego pochodzenia, które są studentami studiów II stopnia w Polsce i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami olimpiad studenckich;

– nie zostało im wcześniej przyznane stypendium w ramach Programu lub nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji.

Program oferuje stypendium umożliwiające odbycie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Tutaj można pobrać:
Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Regulamin Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Termin i forma składania wniosków
Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

NAWA Anders plakat 1Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO KONKURSU NA STYPENDIA WSCHODNIE