Konkursy
  • Register

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Program im. Ulama umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:

- uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,

- nie posiada polskiego obywatelstwa,

- co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- odbycie stażu podoktorskiego,

- prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej opiekun.

Beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 15 stycznia – 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Źródło: nawa.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

KIRKLAND RESEARCH – 2020: STYPENDIUM NA POBYT BADAWCZO-NAUKOWY W POLSCE

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE'A KIRKLANDA 2020–2021

OGŁOSZONO NABÓR DO XVIII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

STYPENDIA INSTYTUTU PILECKIEGO W WARSZAWIE DLA ZAGRANICZNYCH BADACZY

OGŁOSZONO NABÓR KANDYDATUR DO NAGRODY GŁÓWNEJ IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1