Konkursy
  • Register

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2020 r.

DZIEDZINY:
– ekonomia i zarządzanie;
– administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
– prawo;
– nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);
– nauki polityczne i stosunki międzynarodowe.

Zaproszenie do składania wniosków kierowane jest do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Wspólne elementy z Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.

CZYTAJ TAKŻE: RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE'A KIRKLANDA 2020–2021

KRYTERIA FORMALNE:
– obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan);
– wiek do 45 lat;
– tytuł doktora (kandydat nauk);
– doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
– przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
– osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;
– znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni.

WARUNKI FINANSOWE:
– stypendium (miesięczna kwota 2000 zł) przez okres 4 miesięcy;
– zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy;
– zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów;
– zwrot kosztów komunikacji miejskiej;
– pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł.;
– ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
– udział w programie orientacyjnym oraz w zjeździe wszystkich stypendystów;

PROGRAM STYPENDIUM:
– inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8–10 dni) – połowa września 2020 r.;
– indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października do stycznia);
– przygotowanie artykułu naukowego;
– prezentacja pracy stypendysty podczas zjazdu stypendystów w styczniu 2021 r.

REKRUTACJA:
Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:
– I etap – ocena formalna wniosków;
– II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin;
– III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 29.03–30.04.2020).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
– ankieta danych personalnych;
– projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000–6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.

3. Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2020 upływa 1 marca 2020 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Programie Kirkland Research znajdują się w Regulaminie Programu.

Źródło: kirkland.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

OGŁOSZONO NABÓR DO XVIII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO KONKURSU NA STYPENDIA WSCHODNIE

STYPENDIA INSTYTUTU PILECKIEGO W WARSZAWIE DLA ZAGRANICZNYCH BADACZY

OGŁOSZONO NABÓR KANDYDATUR DO NAGRODY GŁÓWNEJ IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO XVII EDYCJI WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ