Konkursy
  • Register

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku wspólnie z redakcją «Monitora Wołyńskiego» ogłaszają konkurs na pracę naukową, popularnonaukową lub publikację prasową na temat «Międzywojenny Wołyń».

Regulamin Konkursu:

I. Organizator:

Organizatorami konkursu są Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku i redakcja «Monitora Wołyńskiego».

II. Przedmiot konkursu:

1. Konkurs nawiązuje do obchodzonej w zeszłym roku 125. rocznicy urodzin wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego. Organizowany jest w dwóch kategoriach. Przedmiotem pierwszej z nich są prace naukowe i popularnonaukowe na temat historii międzywojennego Wołynia. Druga kategoria obejmuje przygotowane i opublikowane w mediach materiały na ten sam temat.

2. Konkurs obejmuje prace napisane lub opublikowane w 2017 i 2018 r.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszone prace musza być napisane w języku ukraińskim lub polskim.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zgłaszanie pracy konkursowej:

1. Autor uczestniczący w konkursie przesyła:

a) jeden egzemplarz pracy w formie wydruku oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy na adres redakcji: «Monitor Wołyński», вул. Крилова, 5/7, м. Луцьк 43025 z dopiskiem na kopercie «Konkurs Międzywojenny Wołyń»;

b) jeden egzemplarz pracy w formie pliku .doc, .docx, .pdf na adres mailowy: monitorpress.info@gmail.com

W nazwie pliku należy podać nazwisko i imię autora łacińskimi literami według wzoru: Nazwisko_Imię.

Korespondencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko;
- numer telefonu kontaktowego;
- temat wiadomości e-mail: Konkurs Międzywojenny Wołyń;
- w mailu należy podać kategorię konkursu, do której zgłaszana jest praca.

c) Uwaga: w przypadku materiału opublikowanego w mediach w mailu należy podać link do materiału, a wydrukowany egzemplarz publikacji przesłać na adres redakcji podanym w punkcie a.

2. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

V. Termin składania prac:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 20 maja 2018 r.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w Regulaminie Konkursu lub zostały nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie.

VI. Komisja Konkursowa:

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:
- Prof. Mykoła Kuczerepa – przewodniczący;
- Oleksandr Kotys;
- Julia Wasejko;
- Walenty Wakoluk;
- Marek Zapór.

VII. Nagrody konkursowe:

1. W konkursie przewidziane są nagrody główne za zajęcie I miejsca w każdej kategorii oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej (www.monitor-press.com) oraz w drukowanym wydaniu «Monitora Wołyńskiego».

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZĘŁA SIĘ II EDYCJA KONKURSU «ŚLADAMI POLAKÓW W…»

OGŁOSZONO KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POŚWIĘCONY STANISŁAWOWI MONIUSZCE