Konkursy
  • Register

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:
• Ekonomia i zarządzanie
• Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
• Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
• Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

KANDYDACI:
W roku akademickim 2017/2018 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
• eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
• przedsiębiorcy, menedżerowie
• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:
• Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
• Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
• Przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego
• Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1.
• Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego ( A1)

PREFERENCJE:
• Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
• Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
• Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2017).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2017 r. Administrator Programu zastrzega sobie prawo w przypadku wybranych kandydatów weryfikacji znajomości języka polskiego poprzez zewnętrzny egzamin w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą w okresie przełom lipca i sierpnia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
• ankieta danych personalnych
• projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać emailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/18 upływa:
1 marca 2017

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych.

PROGRAM STYPENDIUM:
• Inauguracja Programu (połowa września 2017)
• Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
• Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
• Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
• Zjazdy wszystkich stypendystów
• Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
• Szkolenia rozwojowe
• Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018)

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską «Solidarność». Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański «Medal Wolności» oraz polski «Order Orła Białego».

KONTAKT:
Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl
Program Kirklanda
Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl