Konkursy
  • Register

Tol

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma do zaoferowania cztery miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów w ramach fundowanego stypendium im. Stanisława Tołpy.


Kandydat – obywatel z kraju byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej w miejscu zamieszkania.


Stypendium na rok akademicki 2015/2016 wynosi 900 zł miesięcznie i przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Stypendium jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów pod warunkiem uzyskania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.


Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr natomiast koszty podróży do Wrocławia, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.


Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu www.up.wroc.pl


luck.msz.gov.pl