Konkursy
  • Register

wstup

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji na polskie wyższe uczelnie, które umieszczono na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (www.luck.msz.gov.pl).

 

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że dokumenty na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) w dniach 13-17 kwietnia 2015 roku od godz. 10.00.


W celu umówienia się na złożenie dokumentów należy skontaktować się z pracownikiem konsulatu pod adresem dorota.szmidtke@msz.gov.pl.

 

Informacja o rekrutacji znajduje się pod adresem:
http://www.luck.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/rekrutacja_na_studia_w_polsce_ze_stypendium_rzadu_rp__


Można tu pobrać następujące dokumenty:
-    kwestionariusz kandydata na studia w Polsce (jest dostępny na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/8_formularz-PL0809.pdf);
-    zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
-    wykaz przedmiotów, z jakich będą prowadzone sprawdziany testowe;
-    tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
-    podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) podejmujących kształcenie w Polsce;
-    informacja o zasadach wypłacania stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
-    oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji;
-    listę wymaganych dokumentów.

 

MW