Konkursy
 • Register

Bialo czerwone ABC

Fundacja «Wolność i Demokracja» rozpoczyna nabór wniosków na 2015 rok w ramach II edycji Programu «Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie». Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2015 r.

 

Program «Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie» to inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja realizowana w ramach konkursu «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.» i finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie podwyższenie jakości nauczania języka Polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi.

W ramach Programu przewidziany jest szereg działań: od bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe, przez wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, po konkursy i olimpiady, a nawet dowóz dzieci do szkół.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • placówki przedszkolne;
 • szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania;
 • szkoły stacjonarne z pionami klas polskich;
 • szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego;
 • szkoły sobotnio-niedzielne (zarejestrowane w ukraińskim systemie oświaty bądź niezarejestrowane, działające przy  centrach mniejszości narodowej, punkty nauczania funkcjonujące przy organizacjach polskich, parafiach);
 • katedry języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych;
 • uniwersytety trzeciego wieku.

 

Przystąpienie do udziału w Programie wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do zarejestrowania się w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG na stronie www.polska-szkola.pl oraz na naszym portalu www.wid.org.pl (portal Fundacji Wolność i Demokracja) w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Podmioty już zarejestrowane winny dokonać aktualizacji swoich danych;
 • podmiot prowadzi dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi listę uczniów z podziałem na grupy, frekwencję na zajęciach, czas pracy nauczycieli, realizowany program nauczania;
 • podmiot realizuje program nauczania obowiązujący na Ukrainie (program zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy lub program autorski zatwierdzony przez lokalne kuratorium oświatowe lub inny organ upoważniony) lub wykorzystuje polską podstawę programową «Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą» przygotowaną przez MEN w latach 2010-2012, do której przygotowany jest elektroniczny podręcznik oraz materiały dostępne na stronie www.polska-szkola.pl.
 • podmiot nie pobiera opłat za naukę od osób posiadających polskie pochodzenie.

Zgłoszenie udziału programie:

Żeby zgłosić udział w programie «Biało-czerwone ABC» należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie on-line. Elektroniczny formularz umożliwia wieloetapowe wypełnianie. Aby skorzystać z takiej możliwości, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku należy skopiować i zachować kod, który pozwoli na przerwanie wypełniania formularza i kontynuację wypełniania w późniejszym terminie. Jeśli Wnioskodawca przerwie wypełnianie wniosku lub postanowi nanieść w nim potem poprawki, kod ten pozwoli ponownie zalogować się do składanego formularza bez utraty uzupełnionych danych (w takim przypadku Wnioskodawca powinien wkleić kod do okienka i kliknąć «Kontynuuj»). Jeśli wnioskodawca chce przerwać wypełnianie wniosku, i wrócić do niego później, przed tą czynnością należy kliknąć w formularzu przycisk «zapisz». Po złożeniu wniosku pojawi się komunikat «Formularz wysłany poprawnie», a pod komunikatem znajdzie się zaznaczony na niebiesko zapis «Wniosek_2015″. Klikając na ten napis Wnioskodawca może pobrać kopię złożonego przez siebie wniosku. Potwierdzenie rejestracji wniosku i nadany mu numer podczas rejestracji zostaną przesłane Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W razie nieotrzymania wyżej wymienionego e-maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją Wolność i Demokracja (e-mail: oswiata@wid.org.pl).

Wysyłając e-mail na adres Fundacji, w tytule wiadomości należy wpisać numer wniosku nadany przy rejestracji.

Wymagane dokumenty to:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (rejestracji) i osób upoważnionych do jej reprezentowania potwierdzona co do zgodności z oryginałem przez osoby ją reprezentujące (dyrektor szkoły, członek zarządu);
 • załączniki potwierdzające spełnienie przez podmiot oświatowy kryteriów opisanych w §2 Regulaminu (lista uczniów według określonego wzoru zamieszczonego na stronie www.wid.org.pl.

 

Więcej informacji oraz pliki do pobrania mogą Państwo znaleźć klikając poniższy link: http://wid.org.pl/nabor-wnioskow-2015/