Konkursy
  • Register

Виговський

KAPITUŁA NAGRODY IM. IWANA WYHOWSKIEGO
ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych
NA ROK AKADEMICKI 2015/16

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO
12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych

oraz

STAŻE PRZY NAGRODZIE
4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:
- nauk społecznych,
- nauk ścisłych,
- nauk ekonomicznych,
- nauk technicznych,
- nauk rolniczych,
- nauk teologicznych/religioznawstwa,
- bibliotekoznawstwa.

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskich uniwersytetów

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 1 lutego 2015 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

1. CHARAKTERYSTYKA
NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.
Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez najważniejsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
W roku 2015 do Nagrody dołączyły nowe uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Nagroda nawiązuje swoim charakterem do już istniejącej Nagrody im. Lwa Sapiehy, ustanowionej w 2006 r . Wspólna uroczystość wręczenia obu Nagród odbywać się będzie corocznie na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 4 kwietnia symbolicznie, w rocznicę urodzin Kanclerza Lwa Sapiehy.
Laureat Nagrody, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.
Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

2. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
a) Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczął się 15 grudnia 2014 r.,
b) Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 1 lutego 2015 r.,
c) Do końca lutego Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,
d) Realizacja Nagrody rozpoczyna się we wrześniu w roku przyznania Nagrody.

3. ZOBOWIĄZANIA UCZELNI
a) stypendium – 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora); – 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),
b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,
c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata, na każdej z uczelni
d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących, z dziedziny Laureata.

4. ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY
a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,
b) Laureat również ma obowiązek wygłoszenia jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie w którym będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),
c) sprawozdanie z pobytu,
d) jeśli wynikiem pobytu Laureata/Stażysty w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1