Wiadomości
  • Register

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym realizuje projekt «Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim».

«Celem wspólnego projektu polsko-ukraińskiego jest wsparcie procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy Polski i Ukrainy, będącej też zewnętrzną granicą pomiędzy UE a Ukrainą. Wzajemny ruch graniczny jest bardzo intensywny. Stąd też konieczne wydaje się zdiagnozowanie problemów związanych z pracą instytucji granicznych oraz podjęcie próby wsparcia ich działalności, m.in. poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje miękkie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne» – podaje Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

Wydarzenia w ramach projektu będą odbywały się w ciągu dwóch lat: jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 r., a zakończy się latem 2020 r. Jak zaznaczyła pracownik naukowy ŁNUT Olena Kowalczuk, lokalny koordynator projektu, jego pomysłodawcą i głównym beneficjentem jest KUL, a łucka uczelnia jest partnerem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

spiwpracia LNTU 1

Według Oleny Kowalczuk, realizacja projektu «Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim» składa się z kilku etapów. Początkowy przewiduje przeprowadzenie naukowych konferencji z udziałem celników z obwodu wołyńskiego i pracowników przejścia granicznego Jagodzin. M.in. 4 grudnia na KUL-u odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania».

Po konferencjach odbędą się szkolenia dla funkcjonariuszy służb celnych i granicznych z Ukrainy i Polski, po 50 przedstawicieli każdego kraju. Pierwsza ich część, jak podano na stronie internetowej ŁNUT, zaplanowana jest na marzec-maj 2019 r.

«Polscy fachowcy będą uczyli, jak właściwie komunikować się z podróżującymi oraz z kolegami w pracy, oraz jak wzmacniać odporność na stres» – powiedziała Olena Kowalczuk. Zaznaczyła także, że dla obu uczelni w ramach projektu kupią po jednym urządzeniu pozwalającym na zbadanie poziomu odporności pracowników na stres oraz potrzeby udzielania im pomocy psychologicznej. Po szkoleniach osoby posiadające najniższy poziom odporności na stres otrzymają niezbędne wsparcie.

Jak podano na stronie Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, w rozdziale «Transgraniczna współpraca», w ramach projektu przewidziany jest podyplomowy kurs w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Olena Kowalczuk w rozmowie z nami potwierdziła, że w trakcie konkursu na takie szkolenie zostaną zakwalifikowani przedstawiciele służb celnych i granicznych, którzy będą mieli możliwość odbycia trzymiesięcznej nauki zorganizowanej przez KUL i ŁNUT. Program kursu, według niej, obecnie jest w trakcie opracowania.

Oprócz tego, podczas szkoleń na przejściu granicznym Jagodzin zostanie zrealizowane badanie w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń transgranicznych. Przewiduje ono m.in. ankietowanie osób podróżujących przez polsko-ukraińską granicę. Przeprowadzone zostaną dwa badania: na początku szkoleń i po ich zakończeniu. Ich celem będzie wyjaśnienie, czy zmienił się stosunek funkcjonariuszy służb celnych i granicznych do procesu przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy i Polski.

Na zakończenie realizacji projektu odbędzie się konferencja podsumowująca.

Natalia DENYSIUK
Fot. lutsk-ntu.com.ua