Wiadomości
  • Register

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie procedury naboru do Programu Stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia, które chcą podjąć naukę na polskich uczelniach, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podaje wyjaśnienia do Regulaminu Programu.

1. W przypadku osób, które złożyły wnioski o wydanie Karty Polaka, ale nie zdążą do 31 marca odebrać dokumentu, dopuszcza się na etapie oceny formalnej przedstawienie skanu poświadczenia złożenia wniosku o Kartę Polaka.

2. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się również akt (świadectwo) urodzenia, w którym wpisana jest narodowość polska rodzica/ rodziców.

3. Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na kierunki geofizyka, geografia, geologia, mogą wybrać dwa przedmioty egzaminacyjne z następujących trzech: matematyka, fizyka, geografia.

4. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, na etapie oceny formalnej dopuszcza się tłumaczenia świadectw i dokumentów wykonane przez nauczyciela języka polskiego lub tłumacza zwykłego i poświadczone pieczęcią polskiej szkoły w kraju zamieszkania kandydata.

5. Osoby, które nie posiadają jeszcze paszportu mogą załączyć skan innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Przypominamy, że osoby polskiego pochodzenia, które chcą podjąć naukę na polskich uczelniach ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, powinny do 31 marca br. zarejestrować się w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek w systemie powinien być złożony w języku polskim (alfabetem łacińskim!). Wnioski wypełnione innym alfabetem zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1