Wiadomości
  • Register

«W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 592), nastąpiła zmiana umieszczanych na wizach symboli określających cel pobytu na terytorium RP» – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Ww. zmiany dotyczą w szczególności wiz w celu wykonywania pracy:

– symbolem «05a» oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy («praca krótkoterminowa»), na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– symbolem «05b» oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065,1292,1321,1428 i 1543), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym» na podstawie zaświadczenia o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,

– symbolem «06» oznaczane będą wizy wydawane w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust.1 pkt 5 i 5 a ustawy» (jak dotychczas m.in. dla posiadaczy zezwoleń na wykonywanie pracę w RP).

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje umieszczanie na wizach symbolu «17a» w przypadku wiz wydawanych w celu przybycia na terytorium RP jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka.

Konieczność zmiany oznaczeń wiz do pracy wynikła z nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065). Nowelizacja wprowadza instytucję pracy sezonowej w odniesieniu do obywateli wszystkich państw trzecich (wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy – maks. 270 dni w roku kalendarzowym, liczonych od daty pierwszego wjazdu na terytorium państwa strefy Schengen). Powyższe zasady obejmują pracowników zatrudnianych wyłącznie w następujących sektorach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, turystyka. Wizy wydane w przypadkach objętych ww. zasadami oznaczane będą symbolem «05b», a zasadniczym dokumentem potwierdzającym cel podróży będzie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji w sprawie pracy sezonowej.  

W odniesieniu do obywateli 6 państw objętych instytucją «pracy krótkoterminowej»- wykonywanie pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) ustawa wprowadziła obowiązek wystawiania i rejestrowania w ewidencji prowadzonej przez starostę (faktycznie Powiatowy Urząd Pracy) «oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi» (poprzednia nazwa «oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy…»). Ponadto w nowych warunkach prawnych wykonywanie pracy krótkoterminowej będzie ograniczone tylko do prac, na których wykonywanie nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową. W przypadkach objętych nowymi zasadami «pracy krótkoterminowej» wydawane wizy oznaczane będą symbolem «05a», a zasadniczym dokumentem potwierdzającym cel podróży będzie wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Czasowo obowiązywać będą dotychczasowe przepisy dot. wydawania wiz na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Posiadacze oświadczeń wystawionych w dotychczasowym trybie, będą mogli po 1 stycznia 2018 r. ubiegać się o wizę krajową lub Schengen nie dłużej niż do dnia 31 października 2018 r., pod warunkiem, że praca będzie świadczona na tej podstawie nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Wizy w takich przypadkach oznaczone będą symbolem «05».    

Więcej informacji na temat zmian w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy znaleźć można tutaj:
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1