Wiadomości
  • Register

W szóstej książce z serii «Zrehabilitowani przez historię. Obwód rówieński», której prezentacja odbyła się 18 maja w Rówieńskim Muzeum Krajoznawczym, opublikowano dane biograficzne o 3868 osobach.

Nowe wydanie zawiera informacje o osobach, których nazwiska zaczynają się na litery «Л», «М», «Н» (po polsku – L, M, N). można tu znaleźć również wiadomości o Polakach, których losy już opisaliśmy na łamach «Monitora Wołyńskiego» w latach 2015–2016. Chodzi m.in. o Cypriana Liberę, skazanego za nielegalne przekroczenie granicy na pięć lat obozów pracy oraz Witolda Zdzisława Lazurka, rozstrzelanego za udział w polskim antyradzieckim podziemiu.

W książce po raz pierwszy zostało opublikowanych 45 dokumentów oraz szkice biograficzne napisane przez Mykołę Użwina i wspomnienia mieszkanki wsi Dermań Druga w rejonie zdołbunowskim obwodu rówieńskiego Nadii Szawrońskiej.

W prezentacji wzięli udział członkowie redakcyjnej grupy «Zrehabilitowani przez historię» Andrij Żywiuk, Rusłana Dawydiuk, Igor Chawruk, Igor Marczuk i Spyrydon Krawczuk. Obecni byli również zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Rady Obwodowej Oleksij Buczyński, kierownik Wydziału Kultury Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Jarosław Melnyk, pracownicy Państwowego Archiwum w Obwodzie Rowieńskim, archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej w obwodzie rówieńskim, przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych, krajoznawcy, naukowcy, studenci, dziennikarze. Każdy, kto zabrał głos, mówił o tym, jak ważna jest praca tej redakcyjnej grupy. Obecnie są przez nich opracowywane dokumenty z Archiwum Komendy Głównej Policji Narodowej zawierające dane o osobach zesłanych w głąb ZSRR.

W trakcie prezentacji przedstawiono również książkę Igora Marczuka i Natalii Marczuk «Sicz Poleska», która ukazała się w ramach projektu «Zrehabilitowani przez historię».

Tetiana SAMSONIUK