Wiadomości
  • Register

Bezpłatne porady prawne są gwarantowane przez państwo i finansowane w pełni lub częściowo z budżetu państwa, budżetów lokalnych i innych źródeł.

Obecnie w obwodzie wołyńskim działa sieć instytucji składająca się z centrum regionalnego, trzech ośrodków lokalnych i czternastu biur pomocy prawnej.

Regionalne Centrum ds. Udzielania Bezpłatnej Wtórnej Pomocy Prawnej, które działa od 1 stycznia 2013 r., zabezpiecza prawo do usług adwokackich osobom zatrzymanym w ramach postępowania administracyjnego lub karnego, osobom, wobec których zatrzymanie jest stosowane jako środek prewencyjny, osobom, którym śledczy lub prokurator przydziela obrońcę z urzędu, ukaranym w postaci ograniczenia czy pozbawienia wolności lub pobytu w wojskowej jednostce karnej.

Ośrodki lokalne udzielające bezpłatnej wtórnej pomocy prawnej, które rozpoczęły swoją pracę od 1 lipca 2015 r., reprezentują interesy osób w sądach, innych instytucjach państwowych, samorządach lokalnych, wobec innych osób w sprawach cywilnych lub administracyjnych oraz dotyczących obrony praw i interesów ofiar i świadków w dochodzeniach kryminalnych.

Główna funkcja Biura Bezpłatnej Pomocy Prawnej, które działa od 1 września 2016 r. – to udzielanie podstawowej pomocy prawnej (informacji prawnych, konsultacji i tłumaczeń spraw prawnych; składanie wniosków, oskarżeń i innych dokumentów w zakresie prawa), zapewnienie dostępu do elektronicznych portali Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Obywatele społecznie bezbronni mają jednocześnie dostęp do bezpłatnej wtórnej pomocy prawnej – przygotowanie pism procesowych i reprezentację w sądzie.

Obcokrajowcy również mogą się zwracać do wszystkich ośrodków i do Biura Pomocy Prawnej z prośbą o udzielenie bezpłatnej pierwotnej pomocy prawnej (chodzi o udzielenie informacji prawnych, konsultacje i tłumaczenie kwestii prawnych; składanie wniosków, oskarżeń i innych dokumentów w zakresie prawa, oprócz procesowych; udzielenie pomocy w zapewnieniu dostępu osoby do mediacji).

Ponadto, obecnie w obwodzie funkcjonuje 93 wyjazdowe punkty konsultacyjne, w których obywatele mogą otrzymać bezpłatne konsultacje prawne na terenie swojego miejsca zamieszkania.

Otrzymać konsultację lub wyjaśnienie kwestii prawnych mieszkańcy Wołynia mogą także zdalnie, przez Internet za pomocą programu «Skype», który umożliwia bezpłatne połączenia wideo lub dźwiękowe.

Ci, którzy nie mają dostępu do sieci we własnym mieszkaniu, na bazie samorządów lokalnych, centrów zatrudnienia, instytucji komunalnych, organizacji pozarządowych, rejonowych bibliotek mają dostęp do 44 zdalnych punktów do bezpłatnej pomocy prawnej.

W 2016 r. do przedstawicieli systemu bezpłatnej pomocy prawnej w obwodzie zwróciło się 8,5 tys. obywateli, którzy uzyskali odpowiedzi na pytania w zakresie prawa, a które wcześniej były dla nich niezrozumiałe.

Osobom deportowanym w granicach kraju, obywatelom o niskich dochodach, osobom niepełnosprawnym, Uczestnikom ATO, weteranom, emerytom, dzieciom sierotom i dzieciom bez opieki rodzicielskiej usługi adwokata świadczy państwo.

W minionym roku z Biurem Pomocy Prawnej w obwodzie, na podstawie zawartych umów współpracowało 76 adwokatów. W przybliżeniu 700 spraw, spośród tych, które rozpatrywano w sądach, zakończyło się dla klientów pozytywnie.

W celu poszerzenia dostępu obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej centra współpracują z adwokatami świadczącymi usługi prawne w oparciu o «Pro bono». Dzięki takiej współpracy obywatele, którzy zgodnie z prawem nie są podmiotami prawnymi i nie mają możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, jednak potrzebują go, mogą otrzymać bezpłatne usługi adwokackie.

Oprócz tego, od lipca 2016 r. miejscowe centra realizują pilotażowy projekt w dziedzinie rejestracji państwowych instytucji społecznych. W tym okresie złożono i opracowano ponad 300 odpowiednich wniosków obywateli.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej wszystkie usługi świadczone przez prawników są udzielane klientom bezpłatnie.

Centrum Regionalne Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Obwodzie Wołyńskim
m. Łuck, ul. Dubniwska 36, tel.: (0332) 787996

Miejskie Centrum Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Łucku
m. Łuck, ul. Progresu 7, tel.: (0332) 770717

Miejskie Centrum Bezpłatnej Pomocy Prawnej we Włodzimierzu Wołyńskim
m. Włodzimierz Wołyński, ul. Ustyłuzka 19, tel.: (03342) 38011

Miejskie Centrum Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Kowlu
m. Kowel, ul. Stepana Bandery 5, tel.: (03352) 53063

Bardziej dokładną informację o systemie bezpłatnej pomocy prawnej w obwodzie wołyńskim można uzyskać na stronie internetowej: http://volyn.legalaid.gov.ua/ua/