Wiadomości
  • Register

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP wstrzymało rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej – informuje Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA.

Zgodnie z Ustawą o Karcie Polaka minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Wypłata świadczeń pieniężnych jest finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Na rok 2017 w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 000 000 zł.

Stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do MSWiA wynika, że równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych została osiągnięta w dniu 27 marca 2017 r.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 30 marca 2017 r., zostaje wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.

Źródło: bip.mswia.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

KONSUL DOROTA DMUCHOWSKA: «TO NIE JEST KONKURS WIEDZY O POLSCE»

JAK PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ KARTY POLAKA