Wiadomości
  • Register

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z kryteriami rekrutacji na studia w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2017/2018.

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że dokumenty kandydatów na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu (ul. Dubniwska 22b, Łuck) w dniach 27 marca – 7 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00.

Zapisać się na złożenie kompletu dokumentów można pod nr telefonu +38 0332 280643 lub mailowo: swietlana.stelmaszczuk@msz.gov.pl

Szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji można znaleźć w niżej zamieszczonych dokumentach:
zasady, tryb i zakres rekrutacji,
kwestionariusz kandydata,
wymagane dokumenty.

Źródło: www.luck.msz.gov.pl