Wiadomości
  • Register

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji na polskie wyższe uczelnie ze Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018.

Osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie w języku polskim na następujących poziomach kształcenia:

1. Studia pierwszego stopnia (zawodowe).

2. Jednolite studia magisterskie.

3. Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończonych w kraju zamieszkania.

4. Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry (dla studentów przede wszystkim filologii polskiej studiujących w uczelniach zagranicznych).

5. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

6. Kształcenie podyplomowe (staże naukowe i staże habilitacyjne).

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie przez kandydata polskiego pochodzenia. Posiadacze Karty Polaka nie mają obowiązku dokumentować polskiego pochodzenia. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres trwania danego poziomu kształcenia.

Więcej informacji tu:
ZASADY. TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. AZERBEJDŻANU. GRUZJI. KAZACHSTANU. TURKMENISTANU. UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO