Wiadomości
  • Register

obwieszczenie wyborcze

Obwieszczenie Konsula RP w Łucku z dnia 28 września 2015 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, o siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o zasadach udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku.

 

Na podstawie art. 16 §§ 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1459) zawiadamiam, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r., na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Łucku utworzony został jeden obwód głosowania:

obwieszczenie wyborcze1
Obwodowa komisja wyborcza Nr 202 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

 

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 7:00–21:00 czasu miejscowego.

 

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
• posiada ważny polski paszport,
• zostanie wpisany do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach.

 

Umieszczenie danych osoby w spisie wyborców
1. Osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała w Polsce a przebywająca czasowo za granicą, dalej zwana „wyborcą”, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 22 października 2015 roku.

 

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Zgłoszeń do spisu wyborców prowadzonego przez Konsula RP w Łucku można dokonywać:
1. za pośrednictwem portalu ewybory pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl
2. ustnie, bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b)
w dni pracy urzędu, w godzinach urzędowania (8:15-16:15)
3. telefonicznie, nr tel.: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”
4. e-mailowo: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory do Sejmu RP
i Senatu RP”)
5. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
6. faksem, nr faksu: +380 332 280 654.

 

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
• adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców
(w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

 

W przypadku korzystania z innych sposobów rejestracji niż za pomocą systemu ewybory wyborca powinien podać wszystkie dane wymagane do rejestracji oraz dane do kontaktu, z których konsul będzie mógł skorzystać w przypadku konieczności sprostowania ewentualnych pomyłek. Wyborca powinien również złożyć deklarację odnośnie sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie).

 

2. Wyborca, który został wpisany do spisu wyborców przez Konsula RP w Łucku może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Łucku ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1. ustnie w siedzibie Konsulatu: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk,
2. telefonicznie, nr tel: + 380 332 280 640 wybierając z menu w języku polskim opcję „sekretariat konsula generalnego”,
3. e-mailowo: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl (z dopiskiem “Wybory do Sejmu RP i Senatu RP”),
4. pisemnie, pisząc na adres: Konsulat Generalny RP w Łucku, ul. Dubniwska 22b, 43010 Lutsk, Генеральне Консульство РП в Луцьку, вул. Дубнівська, 22 б, 43010 Луцьк
5. faksem, nr faksu: +380 332 280 654.

 

Z zaświadczeniem takim można wziąć udział w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się nie później niż w 2. dniu przed dniem głosowania, to jest do dnia 23 października 2015 roku.

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

 

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula nie dokonuje wcześniejszego wpisu do spisu wyborców, a jedynie zgłasza się w dniu wyborów z zaświadczeniem w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w celu wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Głosowanie korespondencyjne
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 7 października 2015 roku.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

W zgłoszeniu podaje się:
• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu za granicą wyborcy,
• adres zamieszkania w kraju wyborcy, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
• adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

 

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do niego pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

 

Konsul niezwłocznie, jednak nie później niż 13 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, chyba że wyborca ten zadeklarował w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego z Konsulatu.

 

Wyborca głosujący korespondencyjnie odsyła w kopercie na własny koszt do właściwego konsula kartę do głosowania wraz z oświadczeniem.

 

Wyborca głosujący korespondencyjnie może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula.

 

Wyborca głosujący korespondencyjnie może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

Konsul RP w Łucku
/-/ Beata Brzywczy