Artykuły
 • Register

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).
 2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze ostatniego roku studiów magisterskich z krajów b. ZSRR, b. obozu komunistycznego oraz z Polski i krajów UE.
 3. Od kandydatów oczekujemy znajomości obu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
 4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Wrocławia oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

II. STYPENDIA

 1. Kandydaci z krajów b. ZSRR i krajów europejskich nie będących członkami UE mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących).
 2. Kwota stypendium może obejmować także częściowe pokrycie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE).
 3. Podanie o przyznanie stypendium należy dołączyć do dokumentów kandydata.

III. DOKUMENTY

 1. Kandydaci winni nadesłać e-mailem (wsl.studium@uw.edu.pl) następujące dokumenty:
 2. wypełniony kwestionariusz Szkoły (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl
 3. podanie o przyjęcie, zawierające opis zainteresowań naukowych i temat przygotowywanej pracy magisterskiej,
 4. curriculum vitae wraz z fotografią,
 5. rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),
 6. propozycję tematu referatu do wygłoszenia na seminarium Szkoły,
 7. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 25 stycznia 2012 r.
 8. Całość dokumentacji należy wysłać wyłącznie e-mailem.

IV. POBYT WE WROCŁAWIU:

 1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 30 stycznia 2012 r., po czym powiadomi wszystkich kandydujących.
 2. Formalne zaproszenie do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2012 zostanie wysіane e-mailem 1 lutego 2012 r. Poczt№ zostanie wysіany oryginaі zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoіy. Wіaњciwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaj№ listк zakwalifikowanych kandydatуw dla wydania wiz do Polski
Przyjazdy uczestników — środa, 29 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w czwartek, 1 marca 2012 roku, zakończą 10 marca. Wyjazd uczestników – 11 marca 2012 r.http://www.kew.org.pl/


В "Скачать уличны футбол на компьютер"молодом индейце-герое я узнал друга детства, спасителя сестры, брата Маюми!

Мне нужно внедрить "Ванесса мэй скачать торренты"туда одного человека.

Обо всем этом мы узнали от наших братьев команчей, и "Скачать касту все альбомы"они нам еще многое поведали о тебе.

Я пересек бульвар, миновал маленькое мрачное здание корпуса физических наук.

Крутились над нами, "Новую программу скачать"пока не разобрались, что мы под "Песни буги вуги скачать"американским фла-гом.

Они служили обеим великим империям Южной Америки майя и инкам, и им хорошо платили.