Artykuły
  • Register

Dzięki umowie między województwem warmińsko-mazurskim i obwodem rówieńskim w ramach programu «Leader» rówieńskie zjednoczone społeczności lokalne będą uczyły się opracowywania skutecznych strategii rozwoju, aby móc pozyskać fundusze niezbędne do realizacji priorytetowych projektów dla regionu.

Przewiduje się, że do końca bieżącego roku w ramach programu powstaną lokalne grupy działania. Zgromadzą one kilka aktywnych społeczności, które samodzielnie będą mogły realizować inicjatywy mieszkańców, poszukując dostępnych źródeł finansowania. Chodzi tu przede wszystkim o interakcje pomiędzy samorządami, lokalnymi, przedsiębiorstwami i społecznościami w celu rozwoju obszarów wiejskich.

Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandr Muran powiedział, że inicjatywa nawiązania współpracy ze stroną polską w celu przejmowania pozytywnych doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pojawiła się właśnie w obwodzie rówieńskim. Podkreślił, że istotną zaletą współpracy z województwem warmińsko-mazurskim jest to, że jest ona nastawiona przede wszystkim na aspekt praktyczny. Polacy z lokalnych grup działania województwa warmińsko-mazurskiego od lipca do października tego roku będą organizować konsultacje dla przedstawicieli rówieńskich społeczności lokalnych, których najaktywniejsi przedstawiciele będą mogli wziąć udział w dwutygodniowej wizycie studyjnej w Polsce, aby lepiej poznać doświadczenia polskich lokalnych grup działania. Wszystkie działania za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą finansowane ze środków Unii Europejskiej.

«Ponieważ obwód rówieński jest regionem rolniczym, musimy rozwijać obszary wiejskie. Pojedyncze inwestycje lub lokalne zakłady produkcyjne nie zapewniają rozwoju całego regionu, dlatego musimy myśleć o rozwoju agroturystyki, rzemieślnictwa i tworzeniu nowych miejsc pracy» – powiedział Oleksandr Muran, dodając, że rówieńskie społeczności lokalne będą korzystały z dobrych praktyk i skutecznych metod wypracowanych przez Polaków.

Program «Leader» jest nastawiony na poprawę jakości zarządzania lokalnego, aktywizację ludności, zwiększenie zasobów społeczności lokalnych i wprowadzenie na obszarach wiejskich innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Głównym sposobem na optymalny rozwój społeczności jest promowanie terenu ze względu na jego cechy kulturowe i zasoby naturalne.
Jednocześnie podkreśla się, że po utworzeniu lokalnych grup działania i opracowaniu strategii rozwoju, lokalne społeczności w pierwszej kolejności powinny zwracać uwagę na długoterminowe efekty przyszłych projektów lub działań, które mogłyby rozwiązać problemy, na przykład izolacji społecznej pewnych grup mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia korzystnych warunków do zakładania przedsiębiorstw lub racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i istniejącej infrastruktury. Jednocześnie projekty muszą odpowiadać na zainteresowania i potrzeby mieszkańców.

W ramach programu priorytetowymi kierunkami rozwoju są: turystyka, poprawa ogólnego wizerunku obszaru, integracja i aktywizacja społeczeństw lokalnych, wsparcie działalności gospodarczej, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podniesienie poziomu wiedzy społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, zakładanie działalności gospodarczej, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, wsparcie współpracy między podmiotami gospodarczymi, tworzenie rynków dla lokalnych produktów lub usług, zachowanie lokalnego dziedzictwa, rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i infrastruktury kultury, budowa lub przebudowa dróg etc.

Szczególną uwagę w ramach programu poświęca się również uświadomieniu, że rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest ważnym elementem gospodarki narodowej, szczególnie w kontekście zwalczania bezrobocia lub dostępu do różnych produktów, towarów i usług dla mieszkańców tych obszarów.

Olga SZERSZEŃ
Fot. www.rv.gov.ua