Artykuły
 • Register

varrel1

AKTYWACJA.pl to interaktywna inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację Humanity in Action Polska, której celem jest ożywienie działalności społeczności lokalnych i środowisk mniejszości narodowych i etnicznych dzięki działalności przyszłych liderów na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Polsce. Udział w programie umożliwi młodym ludziom z jednej strony zapoznanie się z prawami mniejszości narodowych i etnicznych, przykładami ich naruszeń, a także poszukiwanie skutecznych rozwiązań istniejących problemów i sposobów zapobiegania tym naruszeniom. Z drugiej zaś strony, dzięki nabytym w programie umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w toku realizacji indywidualnych projektów na rzecz praw mniejszości, uczestnicy projektu będą stawać się profesjonalistami w tej dziedzinie.

Fundacja Humanity in Action Polska (HIA PL) jest częścią międzynarodowego konsorcjum organizacji non-profit (pozostałe biura HIA prowadzą działalność w Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA), którego celem jest wpajanie wartości godności człowieka i moralnej odpowiedzialności za ochronę praw mniejszości wśród przyszłych liderów.

Więcej informacji: www.humanityinaction.org

Cele AKTYWACJI.pl:

 • Przygotowanie młodych ludzi do działalności na rzecz praw mniejszości narodowych i etnicznych
 • Stworzenie forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi liderami mieszkającymi w Polsce i za granicą.
 • Inspirowanie studentów do podejmowania działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w ich lokalnym otoczeniu

 

Kto może się ubiegać o udział w projekcie?:

 • Aktywni i kreatywni studenci, którzy albo są już zaangażowani w działalność na rzecz praw mniejszości narodowych i etnicznych, albo są zainteresowani tą problematyką i chcą działać na tym polu
 • Studenci polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i Ukrainy
 • Polscy studenci
 • Studenci z Białorusi, Litwy i Ukrainy
 • Osoby, które nie ukończyły 27 lat w momencie aplikowania

Po zakończeniu projektu AKTYWACJA.pl uczestnicy będą mieli możliwość włączenia się w wybrane działania międzynarodowej sieci absolwentów projektów HIA i w jej ramach kontynuować swoją działalność na rzecz praw człowieka i mniejszości.

Program

Program ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, stawia sobie za cel połączenie teorii z praktyką w poszukiwaniu skutecznych modeli przeciwdziałania naruszeniom praw mniejszości. W ramach projektu uczestnicy będą wspólnie analizować społeczne i polityczne przyczyny dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych, a także poszukiwać skutecznych rozwiązań istniejących problemów. Dzięki udziałowi w projekcie studenci pogłębią swoją wiedzę na temat łamania praw mniejszości i nabędą nowe umiejętności odnośnie tego, jak tym naruszeniom skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać. To przygotowanie pomoże im zrealizować indywidualny projekt edukacyjny na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w swoim lokalnym otoczeniu.

Program będzie się składał z następujących faz:

 1. Edukacja zdalna: użycie narzędzi internetowych nt. praw mniejszości i zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych (lipiec – październik 2010)
 2. Wizyta studyjna w Warszawie: przedstawienie najlepszych praktyk w polskim sektorze pozarządowym w zakresie praw mniejszości (ok. 8 dni w grudniu 2010)
 3. Realizacja indywidualnych projektów o charakterze edukacyjnym w lokalnym otoczeniu uczestników (grudzień 2010 – czerwiec 2011)

Koszty:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Poza tym, Humanity in Action Polska pokrywa koszty udziału w wizycie studyjnej w Warszawie (koszty noclegu, transportu i wyżywienia).

Termin przesyłania aplikacji:

14 czerwca 2010

W aplikacji dostępne są pozostałe szczegóły.

Kontakt: warsaw@humanityinaction.org

Projekt AKTYWACJA.pl został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.