Artykuły
  • Register

1262386_21409751

Pod koniec grudnia przedstawiciele władz obwodowych, miejskich i organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych podpisali „Memorandum w sprawie wspólnych działań na rzecz stworzenia warunków do korzystania z prawa do pracy przez osoby niepełnosprawne”.

 

Memorandum zostało podpisane w czasie obrad okrągłego stołu „Korzystanie z prawa do pracy przez osoby niepełnosprawne w ramach realizacji Konwencji o Prawach Niepełnosprawnych”, które miały miejsce w Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Niniejszy dokument określa prawa osób niepełnosprawnych  do pracy i ich wolnego dostępu do rynku pracy oraz stworzenia należytych warunków zatrudnienia. Strony, które podpisały ten protokół, „są zobowiązane do niedopuszczenia do jakiejkolwiek dyskryminacji osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu wszelkich problemów, dotyczących zatrudnienia: rekrutacji, warunków zatrudnienia, ochrony pracy, rozwoju kariery” itp.

– Memorandum zostało ułożone zgodnie z Konstytucją Ukrainy i Konwencją o Prawach Niepełnosprawnych przyjętą przez ONZ w dniu 13 grudnia 2006 roku. Niniejsza Konwencja jest podpisana przez ponad 140 krajów, ratyfikowana przez 96, w tym przez Ukrainę – powiedział prezes organizacji społecznej „Generacja efektywnego działania” Bogdan Mojsa. – Myślą przewodnią Konwencji jest udostępnienie niepełnosprawnym wszystkich możliwości społecznych. Ponadto Konwencja traktuje niepełnosprawnych jako ludzi, którzy nie zawsze mogą pokonać przeszkody pojawiające się na ich drodze. Zadaniem państwa jest ich maksymalne zminimalizowanie.

– Memorandum dotyczące wspólnych działań ma na celu minimalizację problemów – oznajmił  wiceprezes Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandr Kuryluk. Według niego, dokument ten umożliwi osobom niepełnosprawnym staże w sektorze publicznym i prywatnym. Zostanie to zrealizowane w ramach projektu „Połączmy siły na rzecz zatrudnienia dla każdego”.

– Staże odbędą się w dniach od 1 lutego do 31 maja dla osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub średnie specjalistyczne – poinformował Bogdan Mojsa. – Mamy już 40 chętnych, którzy złożyli swoje wnioski. Jednak, niestety, tylko 10 z nich będzie mogło uczestniczyć w szkoleniu – tyle mamy stypendiów. Jednakże mamy nadzieję, że ci, którzy nie wejdą do dziesiątki wybranych, odbędą szkolenie w samorządach lokalnych lub w przedsiębiorstwach prywatnych spoza projektu.

O problemach zatrudnienia osób niepełnosprawnych opowiedziała również Olga Szewczuk – główny specjalista ds. promocji zatrudnienia Wołyńskiego Obwodowego Centrum Zatrudnienia.

– Obecnie pracujemy nad tym, aby przełamać stereotyp w społeczeństwie, że osoby niepełnosprawne są mniej aktywne lub gorsze. W rzeczywistości niepełnosprawni pragną i mogą pracować na równi z innymi – zapewnia Olga Szewczuk. – Dlatego Służba Zatrudnienia oferuje pełny zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych i stara się udostępnić im wszystkie usługi społeczne. Na przykład, wszystkie centra zatrudnienia są wyposażone w podjazdy i dzwonki.

Jak zauważa główny specjalista ds. promocji zatrudnienia Wołyńskiego Obwodowego Centrum Zatrudnienia, liczba niepełnosprawnych, którzy korzystają z usług Centrum Zatrudnienia i znajdują pracę z każdym rokiem wzrasta. W 2006 roku z prośbą o zatrudnienie zgłosiło się 475 osób niepełnosprawnych, a w 2010 roku (do grudnia 2010) – 1079 osób.

Tymczasem oficjalne statystki pokazują, że tylko 15% niepełnosprawnych jest zatrudnionych i są to głównie osoby niepełnosprawne grupy drugiej lub trzeciej. Dla osób niepełnosprawnych z grupy pierwszej znalezienie pracy jest rzeczą prawie niemożliwą.

Dlatego też, zdaniem uczestników okrągłego stołu, w 2011 roku na Wołyniu zostanie wypracowany schemat, który ułatwi znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym. Pierwszy krok został zrobiony – podpisano protokół wspólnych działań.

Tetiana ZUBRYK