Artykuły
  • Register

2143Ostatnio na Ukrainie rośnie nie tylko liczba osób zainteresowanych nauką języka polskiego, ale też liczba osób zainteresowanych dokumentem, który poświadczałby znajomość języka polskiego. W tym artykule chcemy dać odpowiedzi na niektóre pytania naszych czytelników dotyczące tego dokumentu.

Sobotnio-niedzielne szkoły języka i kultury polskiej na Wołyniu wydają odpowiednie zaświadczenia osobom, które uczęszczały na zajęcia w tych szkółkach. Ale dokument ten jest jedynie zaświadczeniem, że osoba uczyła się języka. Nie poświadcza on poziomu znajomości. Rozmaite kursy językowe wskazują w swoich dokumentach na poziom znajomości, ale opierają się przy tym wyłącznie na własne kryteria. Jedyna instytucja, która jest uprawniona do wydawania odpowiedniego dokumentu to powołana w Polsce w 2003 roku Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (dalej – Komisja). Przeprowadza ona egzaminy certyfikatowe i wydaje Certyfikat Znajomości Języka Polskiego (dalej – Certyfikat).

Egzamin certyfikatowy

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego przeprowadzane są na trzech poziomach – podstawowym, średnim ogólnym oraz zaawansowanym, czyli B1, B2 i C2. Na poziomach B1 i B2 mogą zdawać osoby, które ukończyły 16 lat, natomiast przystąpić do egzaminu na poziomie C2 można dopiero po ukończeniu 18 lat.

Egzaminy odbywają się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i innych miastach Polski oraz w ośrodkach zagranicznych. Na Ukrainie też można zdawać egzamin certyfikatowy. Pod warunkiem jednak, że na taki egzamin zgłosi się co najmniej 20 osób. W najbliższych miesiącach egzaminy odbędą się w Krakowie, Poznaniu i Warszawie (29-30.09); w Toronto (Kanada), Turynie (Włochy), Warszawie (16-17.11) oraz w Mińsku (17-18.11). Egzaminy certyfikatowe na Ukrainie w tym okresie nie są zaplanowane.

Co trzeba, żeby zdać egzamin

Trzeba wybrać miasto, w którym będzie zdawany egzamin, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Komisji (www.certyfikatpolski.pl), a następnie wnieść opłaty za egzamin. Wysokość opłat jest taka:

  • Egzamin na poziomie podstawowym (B1) – 60 euro.
  • Egzamin na poziomie średnim (B2) – 80 euro.
  • Egzamin na poziomie zaawansowanym (C2) – 100 euro.

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie trzeba zapłacić także 20 euro za certyfikat.

Oczywiście trzeba uzyskać pozytywny wynik, czyli minimum 24 punktów z 40 możliwych do uzyskania, z każdej z pięciu części egzaminu: A. Rozumienie ze słuchu; B. Poprawność gramatyczna; C. Rozumienie tekstu pisanego; D. Pisanie; E. Mówienie.

Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. W pierwszym odbywa się część pisemna, czyli testy z rozumienia ze słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu pisanego oraz zadania z pisania. W drugim dniu przeprowadzana jest rozmowa, czyli odbywa się ostatnia część egzaminu – mówienie.

Kiedy jest potrzebny Certyfikat

Jest to jedyny polski dokument państwowy, który poświadcza znajomość języka polskiego. Certyfikat jest niezbędny w przypadku:

  • starania się o polskie obywatelstwo (Certyfikat na poziomie B1),
  • zatrudnienia cudzoziemców w służbie zdrowia (na poziomie B1) czy służbie cywilnej (na poziomie B2),
  • prowadzenia w Polsce działalności w branży obrotu nieruchomościami (na poziomie C2).

W niektórych przypadkach posiadanie Certyfikatu może być wymagane od pracownika-obcokrajowcy w firmach międzynarodowych, w urzędach, w placówkach edukacyjnych, w zagranicznych bankach, w firmach ubezpieczeniowych.

O certyfikat starają się także osoby, które chcą studiować w Polsce. Polskie uczelnie zwykle wymagają dokumentu, który świadczyłby, że kandydat na studia zna język polski. W takim przypadku Certyfikat jest właściwym dokumentem. Kandydat posiadający Certyfikat, wydany przez Komisję może zostać także zwolniony z obowiązku językowego kursu przygotowawczego oraz od testu kwalifikacyjnego, jeżeli taki jest przewidziany na uczelni. Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2.

W większości przypadków jednak polskie uczelnie nie wymagają od obcokrajowca właśnie Certyfikatu wydanego przez Komisję. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli wykazują się znajomością języka polskiego albo ukończą na polskiej uczelni tak zwaną „zerówkę", czyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim.

W przypadku, gdy kandydat nie ma odpowiedniego dokumentu, uczelnia sama może wydać potwierdzenie, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W takim przypadku uczelnia oczywiście organizuje test lub rozmowę kwalifikacyjną z języka polskiego, wyniki których będą świadczyły o poziomie znajomości.

Dodam jeszcze jako osoba, która kilka lat temu Certyfikat otrzymała – daje on także możliwość uzupełnienia wiedzy, przy czym nie tylko z języka polskiego, ale także z zakresu życia codziennego Polaków. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania do egzaminu. Otrzymanie Certyfikatu nie znaczy jednak, że nauka języka polskiego się skończyła. O kondycję językową trzeba dbać codziennie.

Natalia DENYSIUK

P.S.: Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc egzaminów zamieszczane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl).

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1