Artykuły
  • Register

Do redaktora naczelnego „Monitora Wołyńskiego" zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie mieszkanka Łucka, która przez pewien czas pracowała w Polsce, a następnie wróciła na Ukrainę. Po zakończeniu roku kalendarzowego, polski Urząd Skarbowy poinformował ją, że wszystkie uzyskane dochody zostały przez nią poprawnie rozliczone. Tu właśnie pojawia się potrzeba wyjaśnienia treści listu.

Zaznaczmy, że ta osoba zna język polski. Jednak specyficzny język urzędowy, trudny do zrozumienia, wzbudził pytanie: czy wszystko zostało zrobione poprawnie? Osoba, która pyta, nie miała również wiedzy o obowiązku rozliczenia podatkowego. Dlaczego? Przyczyn może być kilka: po pierwsze, jak zostało wspomniane, nie wiedziała o takiej konieczności; po drugie, mogła nie zwrócić uwagi na wyjaśnienia pracodawcy albo po trzecie, pracodawca nie poinformował jej o zasadach rozliczania uzyskanych dochodów.

To nie jedyny taki przypadek. Ostatnio do Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu i redakcji „Monitora Wołyńskiego" coraz częściej zwracają się obywatele Ukrainy z podobnymi problemami. W związku z tym redakcja „Monitora Wołyńskiego" zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób rozliczają uzyskane dochody obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Aby zaspokoić wiedzę osób pytających, proponujemy uwadze naszych czytelników odpowiedź Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie.

Odpowiadając na zapytanie dotyczące rozliczania uzyskanych dochodów przez obywateli Ukrainy legalnie pracujących w Polsce uprzejmie informuję, że zastosowanie ma tutaj ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca w Polsce, Konwencja między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 roku oraz ustawa o podatku od dochodów osobistych obowiązująca na Ukrainie.

W myśl obowiązujących przepisów w Polsce należy ustalić czy obywatela Ukrainy legalnie pracującego w Polsce obejmuje ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.Dz.U.z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z art. 3 ust. 1a w/w ustawy uważa się osobę fizyczną, która:

– posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

– przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a tej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 3 ust. 2b powyższej ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) między innymi z:

– pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

– działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

– działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP,

– położonej na terytorium RP nieruchomości w tym z jej sprzedaży.

Przepisy art. 3 ust.1, 1a, 2a i 2b należy stosować z uwzględnieniem zapisów Konwencji

w sprawie podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, o której mowa wyżej, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu uzyskiwanego w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w danym Państwie.

W myśl art. 4 ust. 2 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli stosownie do postanowień art. 4 ust.1 tej Konwencji, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według poniższych zasad:

1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie,

w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w Umawiających się Państwach to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkani w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek jej interesów życiowych);

2. jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj

w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;

4. jeżeli jest obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

Zastosowanie się do powyższych przepisów pozwala na ustalenie czy dana osoba spełnia przesłanki pozwalające uznać ją za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce czy na Ukrainie. Jeżeli Podatnik nie posiada miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, wówczas w Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu to znaczy, że opodatkowuje się tylko dochody osiągnięte na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem postanowień Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Co do zasady osoba fizyczna (bez względu na obywatelstwo) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy dochody z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązana rozliczyć się w Polsce. Jeżeli ten sam dochód będzie opodatkowany również na Ukrainie (jeżeli tak przewiduje ukraińskie prawo podatkowe), polski podatek zostanie zaliczony na poczet podatku ukraińskiego, z tym że takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, która odnosi się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. (art. 15 i art. 24 Konwencji).

Z punktu widzenia obywatela Ukrainy, który legalnie pracował na terytorium Polski istotne jest zatem prawidłowe rozliczenie tego dochodu (przychodu). Stosowną informację w jaki sposób rozliczyć uzyskany dochód w Polsce należy uzyskać we właściwym miejscowym organie podatkowym. W Polsce organem takim jest naczelnik urzędu skarbowego. Tam Podatnik powinien uzyskać informację, czy uzyskane dochody w Polsce łączy się z dochodami uzyskanymi na Ukrainie, czy opodatkowane są osobno.

Przygotował Janusz PIETRZYK, zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie


FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1