Artykuły
  • Register

ob17dla kandydatów z: Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej

Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego" w okresie od 1/X.2012 do 30/VI.2014 r. Studium gości lub gościło łącznie już prawie 280 stypendystów tego programu, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001 - 2011. Wspólnie z nimi oraz ze studentami polskimi będą studiować nowi stypendyści – zwycięzcy niniejszego XII-go Konkursu.

I. KANDYDACI
1. Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej.
2. Preferowane będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

II. WARUNKI STYPENDIUM
1. Studia trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w roku akademickim przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na II roku studiów, jeśli wymaga tego dokończenie pracy magisterskiej.
2. Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in.
Program obejmuje także naukę języka regionu.
3. Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach:
a) Europa Wschodnia, b) Rosja, c) Kaukaz, d) Azja Środkowa, e) Europa Środkowa, f) Bałkany.
4. W Ramach Studiów Wschodnich prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym profesor z USA w ramach stałej katedry „University of Warsaw-Fulbright Distinguished Chair in East European Studies”.
5. Zakres stypendium:
a. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (ok. 5 tys. € ),
b. Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia pełnych studiów wyższych (1350 ł/mies.),
c. Kurs języka polskiego przez jeden semestr,
d. Kurs języka regionalnego (przez 2 studiów),
e. Opłata objazdu naukowego na terenie Polski (w I roku studiów).
6. Warunkiem korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych zasadami Stypendium i programem studiów oraz przygotowanie pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.
7.W razie niespełnienia warunków stypendium, bądź braku postępów w studiach, stypendium może być przerwane. Szczegóły określi osobne porozumienie ze stypendystą.

III. WYMAGANIA
1. Ukończone pełne studia wyższe II stopnia lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), najlepiej humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań Studiów Wschodnich UW.
2. Wiek do 30 lat.
3. Dobra, ogólna orientacja w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX-XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
4. Pozytywny wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt. 3) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

IV. DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (zob. III-1).
2. Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata Studiów Wschodnich (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl).
3. Zwięzły (do 2 stron – w języku polskim) list motywujący ubieganie się o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem specjalizacji Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji, zob. II-3).
4. Curriculum vitae pisane w porządku od najnowszych wydarzeń (w jęz. angielskim), wraz z fotografią.
5. Lista wszystkich publikacji zawodowych - dla osób pracujących naukowo lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.
6. Świadectwa, egzaminy, noty etc., potwierdzające znajomość języka polskiego.
7. Ewentualnie inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

V. APLIKACJE
1. Komplet dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca 2012 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
2. Do dnia 15 kwietnia 2012 r. Komisja Kwalifikacyjna Studiów Wschodnich rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II i III etapu Konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach e-mailem i pocztą.
3. Uczestnicy kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go etapu (rozmowa kwalifikacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifikacyjne przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 - 31 maja 2012 r. Kwalifikacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony.
4. Ostateczne decyzje na podstawie wyników kwalifikacji Komisja podejmie do 30 czerwca 2012 r. i ogłosi listę zakwalifikowanych stypendystów XII-go Konkursu Stypendialnego Studiów Wschodnich. Wszyscy stypendyści zostaną powiadomieni o wynikach.
5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek samodzielnej nauki języka jako zakwalifikowani warunkowo.
Do 31 lipca zostaną poddani kolejnemu sprawdzeniu postępów.

VI. STUDIA
1. Zajęcia studiów rozpoczną się 22 września 2012 r.
2. Stypendyści zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci polscy, a także dodatkowo z programowych pobytów naukowych w ich krajach, wynikających z indywidualnych elementów toku ich studiów.
3. Stypendysta, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma dyplom ukończenia 2-letnich, uzupełniających, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH Uniwersytetu Warszawskiego”.
4. Dyplom ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach Unii Europejskiej.


STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tel. 22 55 22 555, 22 55 22 444; fax 22 55 22 222;
e-mail: studium@uw.edu.pl; www.studium.uw.edu.pl
English version please see on our web-site: www.studium.uw.edu.pl

W 1991 r. powstała WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA, przeznaczona dla młodych naukowców z krajów b. ZSRR (450 absolwentów do 2010 r.). STUDIUM zostało powołane uchwałą Senatu UW w 1990 r. W 1998 roku, zostały uroczyście otwarte przez Premiera RP, Jerzego Buzka, SPECJALISTYCZNE STUDIA WSCHODNIE. Pragną one kontynuować przedwojenne tradycje polskich studiów wschodnich, prowadzonych zwłaszcza w Wilnie. Są to dzienne, dwuletnie studia magisterskie kształcące w 6 specjalizacjach. Od 2000 r. istnieją dwuletnie PODYPLOMOWE STUDIA WSCHODNIE. W roku akad. 2001/2002 rozpoczęła się realizacja specjalnego, opartego na funduszach rządowych, PROGRAMU STYPENDIALNEGO STUDIÓW WSCHODNICH, przeznaczonego dla kandydatów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i b. ZSRR, dającego szansę kształcenia młodych elit z całego regionu. Przyjęto dotąd prawie 280 stypendystów z 20 krajów (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdowa, Mongolia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry). Studium jest współrealizatorem innych programów: PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE'A KIRKLANDA (stypendyści z zakresu ekonomii) oraz PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP (stypendyści z zakresu humanistyki). Od marca 2004 r. Studium organizuje także, we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, WSCHODNIĄ SZKOŁĘ ZIMOWĄ, przeznaczoną dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych. W 2006 r. Studium zostało także realizatorem PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU R.P. IM KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO, przeznaczonego dla studentów z Białorusi. Celem „Studiów Wschodnich" jest przygotowywanie dobrze wykształconych kadr specjalistów „od spraw wschodnich".